AVÍS LEGAL

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.lacampanaeditorial.com (en endavant, el “Lloc Web”) d’EDICIONS LA CAMPANA SL, amb CIF B58567785, amb domicili al carrer Avenir, 49 baixos, de Barcelona 08021, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 9922, Llibre 442, Secció 3, Foli 162, Full 8043, Inscripció 1a.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre EDICIONS LA CAMPANA SL i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb EDICIONS LA CAMPANA SL o qualsevol dels seus distribuïdors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web i del seu disseny gràfic i codis són titularitat d’EDICIONS LA CAMPANA SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, ni encara citant-ne les fonts, excepte consentiment per escrit d’EDICIONS LA CAMPANA SL.

HIPERVINCLES

Aquelles persones que es proposin establir hipervincles entre la seva pàgina Web i la Pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

1. No serà necessària autorització prèvia quan l’Hipervincle permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la en cap cas. Qualsevol altra forma d’Hipervincle requerirà l’autorització expressa i inequívoca, per escrit, per part d’EDICIONS LA CAMPANA SL.

2. No es crearan “marcs” (frames) amb les pàgines Web ni sobre les pàgines Web d’EDICIONS LA CAMPANA SL.

3. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o ofensives sobre EDICIONS LA CAMPANA SL, els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o les persones que es relacionin amb la Pàgina per qualsevol motiu, o els Usuaris de la Pàgina, o els Continguts subministrats.

4. No es declararà ni es donarà a entendre que EDICIONS LA CAMPANA SL ha autoritzat l’Hipervincle o que ha supervisat o assumit en cap cas els Continguts oferits o llocs a disposició de la pàgina Web en què s’establix l’Hipervincle.

5. La pàgina Web en què s’estableixi l’Hipervincle només podrà contenir l’estrictament necessari per identificar el destí de l’Hipervincle.

6. La pàgina Web en què s’estableixi l’Hipervincle no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic. De la mateixa manera, tampoc inclourà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.